Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Hyggio Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 (zwana dalej „Clinscience Technologies”, właściciel serwisu www.hyggio.com, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

2. CEL, ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą zbierane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz budowania i umacniania relacji biznesowych wynikających z dobrowolnie wyrażonej przez Pani/Pana zgodę. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane bezpośrednio administratorowi np. poprzez formularz elektroniczny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania zgody

3. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które działają z upoważnienia Clinscience Technologies lub na podstawie umowy powierzenia. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Clinscience Technologies, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom współpracującym. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@hyggio.com. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

5. JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Analityczne – z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:

  • ulepszyć funkcjonowanie strony internetowej oraz
  • mierzyć, nie identyfikując użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i prezentowanych treści,
  • tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała on potrzebom użytkowników.

W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanej witryny.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.